Category Archives: Noutati legislative

Dividende primite de la persoane juridice

Dividendele primite de o persona juridică de la o altă persoană juridică la care deţinea participaţii la capitalul social, sunt considerate venituri neimpozabile în totalitate.
Începând cu data de 1 ianuarie 2014 (data intrării în vigoare a OUG 102/ 2013), dividendele primite de la o persoană juridică română plătitoare de impozit pe profit sau de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar cu impozitul pe profit situată într-un stat terţ, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, pentru a fi tratate ca venituri neimpozabile, trebuie să fie îndeplinite următorele condiţii :
– persoană juridică care primeşte dividendele, trebuie să deţină o participaţie de minim 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividendele, şi
– la data înregistrării dividendelor, persoană juridică trebuie să deţină respectivă participaţie pe o perioada neîntreruptă de 1 an.

Exemple:
Cazul 1.
La data distribuirii dividendelor, societatea beneficiară deţine de cel puţin 1 an la societatea plătitoare, minim 10% din capitalul social al acesteia.
Obligaţiile fiscale ale celor două societăţi:
– societatea plătitoare nu reţine impozit pe dividende (conform art.36 alin.4 Cod Fiscal)
– societatea beneficiară tratează respectivele dividende primite ca venituri neimpozabile.

Cazul 2.
La data distribuirii dividendelor, societatea beneficiară nu deţine de cel puţin 1 an la societatea plătitoare, minim 10% din capitalul social al acesteia.
Obligaţiile fiscale ale celor două societăţi:
– societatea plătitoare reţine impozit pe dividende (conform art.36 alin.1 Cod Fiscal)
– societatea beneficiară tratează respectivele dividende primite ca venituri impozabile.

Impozit pe construcţii începând cu 1 ianuarie 2014

Începând cu anul fiscal 2014, persoanele juridice, cu excepţia instituţiilor publice, sunt obligate la plata impozitului pe construcţii.
Prezenţa reglementare a fost introdusă prin OUG 102 / 20013 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.
Construcţiile sunt cele prevăzute în Grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.
Impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la 31 decembrie a anului anterior, din care se scade :
– valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în adminsitrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri;
– valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
– valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. “Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotarararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

Impozitul pe construcţii, se calculează şi declara până la date de 25 mai a anului pentru care se datorează şi se plăteşte în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.
Impozitul pe construcţii reprezintă venit al bugetului de stat şi este administrat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe  este disponibil AICI.

 

 

 

TVA redusă de 9% pentru produse și specialități de panificație începând cu 1 septembrie 2013

În data de 2 august 2013 a fost publicată in Monitorul Oficial, Ordonanta Guvernului nr. 16 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măƒsuri fiscal-€bugetare.
Conform ordonanței, începând cu data de 1 septembrie 2013 se va aplica o cotă redusă de TVA de 9% la livrarea următoarelor produse :
– toate sortimentele de pâine, precum şi urmăƒtoarele specialităƒti de panificație: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzelute și împletituri, care se încadreazムîn grupa produse de brutăƒrie la codul CAEN/CPSA 1071;
– făƒinムalbムde grâu, făƒinムsemialbムde grâu, făinムneagrムde grâu și făƒinムde secarăƒ, care se încadreazムla codul CAEN/CPSA 1061;
– triticum spelta, grâu comun și meslin, care se încadreazムla codul NC 1001 99 00, și secarăƒ, care se încadrează la codul NC 1002 90 00, prevăƒzute în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifarムși statisticムși Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificatムprin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.

Dobânzi şi penalităţi de întârziere

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată, acestia datorează, după acest termen, dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat bugetului statului ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. (art. 120 alin. 1 din Codul de procedura fiscala).

În prezent nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.

Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. (art. 120^1, alin.1 din Codul de procedura fiscala)

Începând cu 01.07.2013, prin adoptarea OUG 50 / 2013 procentul penalităţii de întârziere este de 0,02% pe zi.

Evolutia procentelor dobânzii si a penalităţii de întârziere in perioada 01.01.2003-prezent este prezentată în tabelul de mai jos :

PerioadaProcent dobândaProcent penalitate de întârziere
01.01.2003 - 30.08.20050.06% / zi-
01.09.2005 -– 31.12.20050.05% / zi-
01.01.2006 –- 30.06.20100.10% / zi-
01.07.2010 -– 30.09.20100.05% / zi0% pentru primele 30 zile
5% intre 31-90 zile
15% peste 90 zile
01.10.2010 -– 30.06.20130.04% / zi0% pentru primele 30 zile
5% intre 31-90 zile
15% peste 90 zile
01.07.2013 -– 28.02.20140.04% / zi0.02% pe zi
01.03.2014 - 31.12.20150.03% / zi0.02% pe zi
01.01.2016 - prezent0.02% / zi0.01% pe zi

Valoarea fiscală de intrare a mijloacelor fixe

Mijlocul fix amortizabil, reprezintă orice imobilizare corporală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții :

  • este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;
  • are o valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;
  • are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Prin valoare fiscală se ințelege suma cheltuielilor aferente achiziţionării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătăţirii mijloacelor fixe.

Prin H.G nr. 276 / 21.05.2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial nr. 313 / 30.05.2013, care abroga H.G. nr.105 / 2007, începând cu data de 1 iulie 2013, valoarea minimă de intrare în patrimoniu a mijloacelor fixe este de 2.500 lei.

 

Sistemul TVA la încasare în cazul persoanelor afiliate

În cazul în care furnizorul și beneficiarul unei tranzacții sunt persoane afiliate conform art.7 alin 1 pct. 22 din Codul Fiscal, regulile privind exigibilitatea TVA sunt următoarele :

 Persoane afiliate conform art.7 alin 1 pct. 22 Cod fiscal
FURNIZORBENEFICIAR
Cazul 1aplică TVA la încasare
aplică TVA la încasare
colectează TVA la emiterea facturii deduce TVA la plata facturii
Cazul 2aplică TVA la încasareNU aplică TVA la încasare
colectează TVA la emiterea facturii deduce TVA la plata facturii
Cazul 3NU aplică TVA la încasareaplică TVA la încasare
colectează TVA la emiterea facturii deduce TVA la plata facturii
Cazul 4NU aplică TVA la încasareNU aplică TVA la încasare
colectează TVA la emiterea facturii deduce TVA la primirea facturii