Author Archives: david

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor – mod de calcul

Baza de calcul a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este constituită din totalitatea veniturilor societăţii. Nu intră în baza de calcul următoarele venituri:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse – contul 711;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie – contul 712;
c) veniturile din producţia de imobilizari corporale şi necorporale – conturile 721 şi 722;
d) veniturile din subvenţii de exploatare – contul 741;
e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare – contul 781;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil – contul 7581;
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natură stocurilor sau a activelor corporale proprii – contul 7581.

Atenţie : Veniturile din subvenţii pentru investiţii – (contul 7584) sunt cuprinse în baza de calcul. Aşadar, dacă o microîntreprindere este beneficiara unor fonduri cu caracter de subvenţii pentru investiţii ( subvenţii guvernamentale pentru investiţii, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, donaţii pentru investiţii, şamd ) cota parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate se cuprinde în baza de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

Dacă socieatatea achiziţionează aparate de marcat fiscale, valoarea acestora este dedusă din baza de calcul în trimestrul în care aceastea sunt puse în funcţiune.

Asupra bazei de calcul astfel determinată se aplică o cotă de 3%.

TVA redusă de 9% pentru produse și specialități de panificație începând cu 1 septembrie 2013

În data de 2 august 2013 a fost publicată in Monitorul Oficial, Ordonanta Guvernului nr. 16 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măƒsuri fiscal-€bugetare.
Conform ordonanței, începând cu data de 1 septembrie 2013 se va aplica o cotă redusă de TVA de 9% la livrarea următoarelor produse :
– toate sortimentele de pâine, precum şi urmăƒtoarele specialităƒti de panificație: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzelute și împletituri, care se încadreazムîn grupa produse de brutăƒrie la codul CAEN/CPSA 1071;
– făƒinムalbムde grâu, făƒinムsemialbムde grâu, făinムneagrムde grâu și făƒinムde secarăƒ, care se încadreazムla codul CAEN/CPSA 1061;
– triticum spelta, grâu comun și meslin, care se încadreazムla codul NC 1001 99 00, și secarăƒ, care se încadrează la codul NC 1002 90 00, prevăƒzute în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifarムși statisticムși Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificatムprin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.

Dobânzi şi penalităţi de întârziere

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată, acestia datorează, după acest termen, dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat bugetului statului ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. (art. 120 alin. 1 din Codul de procedura fiscala).

În prezent nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.

Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. (art. 120^1, alin.1 din Codul de procedura fiscala)

Începând cu 01.07.2013, prin adoptarea OUG 50 / 2013 procentul penalităţii de întârziere este de 0,02% pe zi.

Evolutia procentelor dobânzii si a penalităţii de întârziere in perioada 01.01.2003-prezent este prezentată în tabelul de mai jos :

PerioadaProcent dobândaProcent penalitate de întârziere
01.01.2003 - 30.08.20050.06% / zi-
01.09.2005 -– 31.12.20050.05% / zi-
01.01.2006 –- 30.06.20100.10% / zi-
01.07.2010 -– 30.09.20100.05% / zi0% pentru primele 30 zile
5% intre 31-90 zile
15% peste 90 zile
01.10.2010 -– 30.06.20130.04% / zi0% pentru primele 30 zile
5% intre 31-90 zile
15% peste 90 zile
01.07.2013 -– 28.02.20140.04% / zi0.02% pe zi
01.03.2014 - 31.12.20150.03% / zi0.02% pe zi
01.01.2016 - prezent0.02% / zi0.01% pe zi

Valoarea fiscală de intrare a mijloacelor fixe

Mijlocul fix amortizabil, reprezintă orice imobilizare corporală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții :

  • este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;
  • are o valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;
  • are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Prin valoare fiscală se ințelege suma cheltuielilor aferente achiziţionării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătăţirii mijloacelor fixe.

Prin H.G nr. 276 / 21.05.2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial nr. 313 / 30.05.2013, care abroga H.G. nr.105 / 2007, începând cu data de 1 iulie 2013, valoarea minimă de intrare în patrimoniu a mijloacelor fixe este de 2.500 lei.

 

Sistemul TVA la încasare în cazul persoanelor afiliate

În cazul în care furnizorul și beneficiarul unei tranzacții sunt persoane afiliate conform art.7 alin 1 pct. 22 din Codul Fiscal, regulile privind exigibilitatea TVA sunt următoarele :

 Persoane afiliate conform art.7 alin 1 pct. 22 Cod fiscal
FURNIZORBENEFICIAR
Cazul 1aplică TVA la încasare
aplică TVA la încasare
colectează TVA la emiterea facturii deduce TVA la plata facturii
Cazul 2aplică TVA la încasareNU aplică TVA la încasare
colectează TVA la emiterea facturii deduce TVA la plata facturii
Cazul 3NU aplică TVA la încasareaplică TVA la încasare
colectează TVA la emiterea facturii deduce TVA la plata facturii
Cazul 4NU aplică TVA la încasareNU aplică TVA la încasare
colectează TVA la emiterea facturii deduce TVA la primirea facturii