Category Archives: Impozit pe venit

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor – mod de calcul

Baza de calcul a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este constituită din totalitatea veniturilor societăţii. Nu intră în baza de calcul următoarele venituri:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse – contul 711;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie – contul 712;
c) veniturile din producţia de imobilizari corporale şi necorporale – conturile 721 şi 722;
d) veniturile din subvenţii de exploatare – contul 741;
e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare – contul 781;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil – contul 7581;
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natură stocurilor sau a activelor corporale proprii – contul 7581.

Atenţie : Veniturile din subvenţii pentru investiţii – (contul 7584) sunt cuprinse în baza de calcul. Aşadar, dacă o microîntreprindere este beneficiara unor fonduri cu caracter de subvenţii pentru investiţii ( subvenţii guvernamentale pentru investiţii, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, donaţii pentru investiţii, şamd ) cota parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate se cuprinde în baza de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

Dacă socieatatea achiziţionează aparate de marcat fiscale, valoarea acestora este dedusă din baza de calcul în trimestrul în care aceastea sunt puse în funcţiune.

Asupra bazei de calcul astfel determinată se aplică o cotă de 3%.

Clasificarea societatilor comerciale dupa tipul de impozit

Din punct de vedere al impozitului, persoanele juridice române pot fi :

  •  plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor;
  •  plătitoare de impozit pe profit.

Microîntreprinderile reprezintă persoanele juridice care la sfârșitul anului fiscal precedent, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

  • NU realizează venituri din activităţi în următoarele domenii: bancar, asigurări și reasigurări, pieţe de capital, jocuri de noroc, consultanţă și management; (*1)
  • au o cifră de afaceri mai mică decât echivalentul în lei a 65.000 euro calculat la cursul comunicat de BNR pentru ultima zi a anului precedent;
  • capitalul social este deţinut de alte persoane decât statul și autorităţile locale;
  • nu se aflムîn dizolvare cu lichidare, înregistratムîn registrul comerţului sau la instanţele judecăƒtoresti, potrivit legii.

(*1) Prin OUG 102/2013 se precizează că, dacă o microîntreprindere realizează venituri din consultanţă şi management mai mari de 20% din total venituri, atunci respectiva persoană este obligată la plata impozitului pe profit. Prevederea intră în vigoare cu 1 ianuarie 2014

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este obligatoriu pentru toate entităţile care îndeplinesc condiţiile de mai sus precum și pentru entităţile nou înfiinţate cu excepţia celor care intenţonează să desfășoare activităţi în domeniile bancar, asigurăƒri și reasigurăƒri, pieţe de capital, jocuri de noroc, consultanţă și management.

Impozitul este opţional pentru entităţile nou înfiinţate , dacă la data înregistrăƒrii în registrul comerţului au un capital social subscris de cel puțin 25.000 euro (echivalent în lei la cursul din data înregistrării persoanei juridice).

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%.

În cazul în care, în decursul unei perioade fiscale, o entitate depășește plafonul de 65000 de euro, aceasta este obligată la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul în care este depăƒsit acest plafon. Impozitului pe profit se recalculează de la începutul perioadei fiscale luând în calcul veniturile și cheltuielile realizate. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor plătit până la data atingerii plafonului, se scade din impozitul pe profit datorat recalculat.

Celelalte entităţi care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor, datorează impozit pe profit. Acesta se calculeazムprin aplicarea unui procent de 16% asupra profitului impozabil.
Profitul impozabil se reprezintă diferenţa între veniturile realizate din orice sursムși cheltuielile efectuate în scopul realizăƒrii de venituri, din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugムcheltuielile nedeductibile.

Persoanele juridice care desfăƒsoarムactivităƒţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive și al căror impozit pe profit calculat este mai mic decât 5% din veniturile realizate din respectivele activităţi , sunt obligate să plătească un impozit de 5% aplicat la aceste venituri.